מדיניות פרטיות

מודיפיי בע"מ, חברה פרטית שמספרה: 515662732 (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה, הפועל בכתובת ww.moodify.pet ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: "האתר").
תנאים אלה יציגו לך את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שתמסור לו ובמידע ייאסף אודותיך בעת שימושך באתר.
השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו (ובכלל זה הזמנת מוצרים באמצעותו) מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תקנון השימוש באתר והוראות נוספות מטעם החברה שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא פונה גם לנשים.
דיווח על פגיעה בפרטיותך
אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה להחברה באמצעות דוא"ל cats@moodify.today. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.
מסירת פרטים לאתר
הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים, אך חלק מהשירותים באתר, ובפרט הזמנה מקוונת של מוצרים והרשמה לרשימת הדיוור, טעונים הרשמה. בעת ביצוע הזמנת מוצרים, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית.
לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את הליך ההזמנה ו/או להשתמש בשירותי האתר.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך האישי. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך, במידת הצורך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם/הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
בעת השימוש שלך באתר, תאסוף החברה מידע על נוהגיך באתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר. 
השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי אמצעי התשלום שלא נשמרים). השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;
כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים, או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה ובהרשמתך לרשימת הדיוור; תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות הזמנת מוצרים מהאתר, הרשמתך לרשימת הדיוור, צרכים אדמיניסטרטיביים, תיאומי הזמנות ועוד;
לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי החברה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
דיוור ישיר: כדי לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני, במסרונים, או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בעת יצירת חשבונך באתר או בעת הרכישה. אם אינך מעוניין לקבל הודעות אלו, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, או להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר בכל אמצעי שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני שתקבל מהחברה. אם אינך המשתמש היחיד בכתובת הדוא"ל אליה נשלחים התכנים השיווקיים, אתה מאשר בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדוא"ל, כי ניתנה לך הסכמתם של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדוא"ל הנ"ל וכי הסכמתך מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדוא"ל מהאתר. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן –
על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.
לשם ביצוע הזמנה, מתן שירותים או אספקת מוצר, באמצעות עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון קמעונאים, ספקי שירותים, רשויות המס, ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, מעקב, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
לחברות ולארגונים הקשורים לחברה או לחברות שהן חלק מקבוצת החברה, ובלבד שישתמשו במידע אודותיך רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
כאשר מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אחר שאינו מזהה אותך באופן אישי;
במקרה בו המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.
במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).
בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.
היכן נשמר המידע?
המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, שעשוי להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
Cookies
החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאתרים אחרים במקום בטוח.
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 (שלושים) ימים לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.
שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר לפני כניסת השינויים לתוקף. כל השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. 
בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

מדיניות הפרטיות מעודכנת נכון ל- 23/05/2022